Image

Djelatnost

Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugi zaštićenih vrijednosti, te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka temeljenog na principu prostorne održivosti.

Image

Obavljanje djelatnosti Zavoda propisano je člankom 27. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i obuhvaća osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izradu izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
  • druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan.

Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju koje se temelji na Zakonu o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08 i 127/19). Djelatnosti radi kojih je osnovan obavlja sukladno Zakonu i propisima temeljenim na Zakonu, Osnivačkom aktu i Statutu Zavoda, te stručnim normama, suvremenim znanstvenim dostignućima i pravilima struke.

 

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust