JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br, 76/93, 29/97

- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08 i 127/19), članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik", br. 3/08, 3/10 i 2/14) i članka 18. Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik", br. 6/14), Upravno vijeće javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije na svojoj 56. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donijelo je Odluku Klasa:023-01/20- 02/7, Urbroj: 2177/1-3-6-20-5, kojom se raspisuje

                                                       JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

 

Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-       visoka stručna sprema građevinskih ili arhitektonskih znanosti (magistar inženjer),

-       najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci – djelatnosti prostornog planiranja i uređenja na razini jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave,

-       posjeduje organizacijske sposobnosti,

-       poznavanje rada na računalu u programskim jezicima (AutoCAD, AutoCAD Map, CAD Overlay, ArcView i Office programe: Word, Excel, CorelDRAW).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-    životopis,

-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

-    dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),

-   dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz o radnom stažu kao što su potvrde poslodavca i sl.),

-  dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radna mjesta ako su radili ili rade u državnoj službi, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da su radili ili rade na odgovarajućim poslovima s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju i slično za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),

-  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela (ne starije od 6 mjeseca) – original i

-    okvirni program rada Zavoda za naredno četverogodišnje razdoblje.

Prijave kandidata zaprimaju se 15 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08 i 69/17) na navedeni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Upravno vijeće, 34 000 Požega, Županijska 7, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja".

KLASA: 023-01/20-02/7 URBROJ: 2177/1-3-6-20-6

Požega, 15. prosinca 2020.

UPRAVNO VIJEĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Image

Pretraga članaka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust