Sjednica povjerenstva

Sjednica povjerenstva

 U četvrtak, 2. ožujka 2023. godine održana je 1. sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva o postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš IV Izmjena i dopuna Prostornoga plana Požeško-slavonske županije.

 Županijska skupština Požeško-slavonske županije donijela je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana požeško-slavonske županije temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije te je ista objavljena u službenom glasniku br. 2/21 od 10. ožujka 2021. Odlukom je definiran obuhvat planiranih izmjena i dopuna Plana.


 Stručno povjerenstvo je imenovano od strane županice Antonije Jozić od 22. studenog 2021. godine i sastavljeno je od predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode, Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije.


Također, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, na čelu s pročelnicom Nikolinom Stanić, nositelj je izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornoga plana Požeško-slavonske županije.


Na temelju strategije RH, programa, planova, elaborata, projekata i drugih dokumenata državne i županijske razine te na temelju zahtjeva javnopravnih tijela, prijedloga jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih i privatnih subjekata, stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana izradila je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.


Izrađivač Strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornoga plana Požeško-slavonske županije je IRES ekologija za zaštitu prirode i okoliša iz Zagreba.

 

Image

U uvodnom dijelu sjednice predstavnici Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, Renata Madunić-Hajek, Gordana Boban kao odgovorni voditelji izrade Plana i Mladenko Soldo kao ravnatelj Zavoda, prezentirali su dijelove Izmjena i dopuna Prostornoga plana Požeško-slavonske županije, a prije svega dijelove Plana iz djelokruga obnovljivih izvora energije - sunčanih elektrana te eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda na razini Županije, kao i planiranje izgradnje novih koridora dalekovoda, trafostanica i postrojenja za pohranu električne energije ("Energy Storage"), te njihovo međusobno povezivanje sa susjednim županijama. Također su analizirani planirani obuhvati iz djelokruga štetnog djelovanja voda kroz planove izgradnje retencija i akumulacija na području Požeštine te analiza postojećih i planiranih eksploatacijskih površina i njihovo usklađivanje sa stvarnim stanjem.


Nakon prezentacije planiranih Izmjena i dopuna Plana predstavnici Ires ekologije, direktor Mario Mesarić, Filip Lasan i Josip Stojak prezentirali su i samu Stratešku studiju o utjecaju na okoliš, kao i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije.


Po provedenoj raspravi donesen je zaključak da će se članovi povjerenstva pojedinačno očitati o dokumentu kako bi se izvršile dopune i korekcije te stekli uvjeti za sazivanje 2. sjednica Povjerenstva.

Image

Pretraga članaka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust